Slide background

Atenció sanitària: rehabilitació i neurologia

TENIM UN ENFOCAMENT GLOBAL DE LA NEUROREHABILITACIÓ

Entenem que les lesions neurològiques afecten molts aspectes, tant de la vida de la persona com del seu entorn proper.
El treball es fa en xarxa, coordinant i establint les sinergies necessàries entre les diferents disciplines que componen la neurore-
habilitació.

Treballem amb les característiques de l’individu (capacitats i deficiències) i amb l’entorn que l’envolta (família, comunitat, xarxa
de serveis de salut, de serveis socials i tecnologia). Amb l’individu, minimitzant les seqüeles produïdes per la lesió cerebral, po-
tenciant les seves capacitats i apoderant la persona per tal que recuperi, a poc a poc el control de la seva vida, la possibilitat de
decidir sobre ella mateixa.

Treballem amb l’entorn, eliminant les barreres i facilitant tots els recursos a l’abast, tant personals com comunitaris, per tal
d’avançar en el camí de la reinserció.

Especialitats

Medicina rehabilitadora

És una especialitat mèdica que tracta un ampli ventall de problemes, tant neurològics, ortopèdics, traumatològics, reumatològics, amputacions, etc. Des de problemes banals com una esquena dolorosa fins a problemes més complexos, com una lesió medul.lar, un traumatisme craneoencefàlic o un ictus cerebral. Atén pacients de tots els grups d’edat, des del nounat fins a l’ancià i tracta problemes que afecten la major part de sistemes del cos. Centra l’atenció en la restauració de la funció.

Neurologia

La neurologia és l’especialitat mèdica que, conjuntament amb la neurocirurgia, s’ocupa de les malalties del sistema nerviós, tant central com perifèric. Els metges especialitzats en aquest àmbit reben el nom de neuròlegs.

Teràpia ocupacional

És el professional sociosanitari que avalua la capacitat de la persona per exercir les activitats de la vida quotidiana i intervé quan aquesta capacitat està en risc o danyada per qualsevol causa. La terapeuta ocupacional utilitza determinades activitats amb finalitats terapèutiques. I es serveix de l’entorn per ajudar la persona a adquirir el coneixement, les destreses i les actituds necessàries per desenvolupar les tasques quotidianes requerides i aconseguir el màxim d’autonomia i integració.

Fisioteràpia

Té com a objectiu prevenir, tractar i reeducar el moviment funcional, considerat fonamental per un  estat de salut òptim, en un entorn bio-psico-social. Explora i valora les alteracions de la salut en el moviment, planifica, promou i reevalua el tractament mitjançant procediments manuals i instrumentals.

Logopèdia

El logopeda és el professional especialitzat en l’estudi, la prevenció, l’avaluació, el diagnòstic i el tractament de les dificultats de la comunicació i de la deglució. Les dificultats comunicatives inclouen problemes de veu i de parla, de llenguatge verbal oral i escrit, de llenguatge no verbal i de pragmàtica, és a dir, de l’ús del llenguatge.

Problemes com l’afàsia, la disfàgia i la disàrtria, entre d’altres.

Psicoterapia

El psicoterapeuta és un professional que ajuda a resituar la vida i les ganes de viure, aprofitant el potencial i les millors aptituds de cadascú.
Una malaltia neurològica o un accident generen una alteració de la relació amb la vida per part de la persona afectada: cal enfrontar un complex procés de dol, augmenten les pors, la inseguretat, es distorsiona la imatge personal, la vida afectiva, la relació amb l’entorn familiar, amb el treball…

Neuropsicologia

La neuropsicologia ofereix atenció a pacients i familiars afectats per alguna lesió o patologia del sistema nerviós central. A través de l’administració d’un seguit de proves i entrevistes, el neuropsicòleg estudia els efectes que una lesió o funcionament anòmal del cervell causen sobre els processos cognitius (memòria, atenció, llenguatge, etc.), emocionals (ansietat, depressió, etc.) i del comportament (agitació, agressivitat, etc.).
Atenem a aquells pacients que han patit una lesió al sistema nerviós central provocada, per exemple, per traumatismes cranioencefàlics (TCE), ictus o tumors cerebrals; i pacients amb deteriorament cognitiu lleu o afectats per malalties neurodegeneratives (Malaltia d’Alzheimer o Malaltia de Parkinson).

+ info

Fisioteràpia Aquàtica

Anomenem fisioteràpia aquàtica a la combinació de la hidroteràpia i la hidrocinesiteràpia, és a dir, a l’aplicació del moviment guiat per un fisioterapeuta dins de l’aigua, amb finalitats terapèutiques i/o preventives , aprofitant les propietats físiques, tèrmiques, químiques i elèctriques d’aquesta.

+ info

Endavant. Neurorehabilitació Girona.     650 726 010 / 972 20 44 44      endavant@neurorehabilitacio.cat     C/ Migdia, 130-132. Girona 17003.