Especialitats

TREBALLEM EN XARXA, CENTRATS EN LA PERSONA, I FORMEM UN EQUIP INTERDISCIPLINAR

Quan es produeix una sol·licitud de tractament, la coordinadora realitza una primera visita per identificar la demanda i fer la valoració inicial. En funció de la problemàtica, serà o no necessari completar aquesta valoració per altres professionals de l’equip. Un cop completada la valoració inicial, es reuneixen els professionals que intervindran en el tractament en qüestió i es consensuen els problemes, objectius i el pla d’intervenció. Es confecciona el pressupost i es presenta la proposta per escrit al sol·licitant i la seva família. En aquesta reunió s’acorden la intervenció i la data de la primera revisió.

Mensualment es revisa l’evolució de cada persona amb tots els especialistes que participen en el tractament.

En el moment de l’alta es redacta un informe, en el qual, cada professional què ha intervingut en el tractament aporta el contingut que li sembla pertinent. La coordinadora el lliura al pacient, per escrit i en forma presencial.

Medicina física i rehabilitacio

Medicina física i rehabilitadora

És una especialitat mèdica que tracta un ampli ventall de problemes tant neurològics com físics. Atén pacients de tots els grups d’edat, des del nounat fins a l’ancià i tracta problemes que afecten la major part de sistemes del cos. Centra l’atenció en la restauració de la funció.

Neurologia

Neurologia

És l’especialitat mèdica que, conjuntament amb la neurocirurgia, s’ocupa de les malalties del sistema nerviós, tant central com perifèric.

Endavant-Neurehabilitació-Girona9

Teràpia Ocupacional

És una especialitat sociosanitària que avalua la capacitat de la persona per exercir les activitats de la vida quotidiana i, si aquesta capacitat està en risc, intervé per aconseguir el màxim d’autonomia i integració.

Fisioteràpia

Fisioteràpia

Té com a objectiu prevenir, tractar i reeducar el moviment funcional, considerat fonamental per un estat de salut òptim, en un entorn bio-psico-social. Explora i valora les alteracions de la salut en el moviment, planifica, promou i revalua el tractament mitjançant procediments manuals i instrumentals.

Logopèdia

Logopèdia

És l’especialitat que s’encarrega de prevenir, avaluar, diagnosticar i tractar els trastorns de la comunicació (problemes de veu, de parla, de llenguatge oral i/o escrit, de l’ús del llenguatge) i de la deglució, causats per una malaltia neurològica, neurodegenerativa o dany cerebral adquirit. La intervenció logopèdica té com a objectiu millorar les funcions alterades i ajudar en l’adquisició de noves habilitats compensatòries. El paper de la família i/o cuidador del pacient és molt important en el procés de recuperació. És per això que se’ls fa partícips del tractament i es garanteix la integració de la teràpia en la vida diària i el correcte seguiment de les pautes per al domicili.

Psicoteràpia-Narcís-Borrat

Psicoteràpia

El psicoterapeuta és un professional que ajuda a resituar la vida i les ganes de viure, aprofitant el potencial i les millors aptituds de cadascú. Una malaltia neurològica o un accident generen una alteració de la relació amb la vida per part de la persona afectada. Per tant, cal enfrontar un complex procés de dol, augmenten les pors, la inseguretat, es distorsiona la imatge personal, la vida afectiva, la relació amb l’entorn familiar i amb el treball, entre d'altres.

DSC_7780

Neuropsicologia

És l’especialitat de la psicologia que estudia la relació entre el cervell i la conducta. S’encarrega de valorar i tractar les afectacions en els processos cognitius (com ara la memòria o l’atenció) i en la conducta provocades per lesions cerebrals adquirides o malalties neurològiques (degeneratives o no). El tractament es fa mitjançant la rehabilitació cognitiva i consisteix fonamentalment a restituir o compensar les alteracions detectades per tal de reduir-ne l'impacte en la funcionalitat de la vida diària i la qualitat de vida de les persones afectades.

Fisioteràpia aquàtica

Teràpia aquàtica

Branca especialitzada de la fisioteràpia que treballa aprofitant totes les propietats mecàniques de l’aigua i utilitza el medi com a suport per tal d’optimitzar tots els rangs de moviment, millorar l’elasticitat del teixit i la circulació, millorar la coordinació i l’equilibri i adquirir nous hàbits d’exercici físic adaptat a les possibilitats de cada persona per restablir un bon estat de salut.